Nhà sáng chế hàng loạt máy móc nông nghiệp mới chỉ học hết lớp 7.