Thời đại internet và công nghệ, cái gì cũng có thể được chia sẻ dễ dàng hơn, trong đó có nguồn vốn cá nhân.