Có một quan hệ tỉ lệ thuận giữa việc thắt chặt tín dụng và chỉ số nợ xấu: Tín dụng càng bị thắt chặt, nợ xấu càng có dấu hiệu phình ra.