Hầu hết các nhà sản xuất đều tập trung năng lực vào con số tổng doanh số bán cho một quốc gia. Khuôn mẫu mà tôi đề nghị là sử dụng một bản đồ liệt kê.