Dưới đây là 6 yếu tố chính ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu năm 2016.