“Tôi nhận thấy môi trường giáo dục của Việt Nam chủ yếu là “thầy ghi trên bảng, trò chép theo”...