Qua sàn giao dịch, người nông dân có cơ hội gặp gỡ, biết đến nhiều người mua hơn, có cơ hội mặc cả hơn ở thị trường nội và xuất khẩu.