Đây là nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Giao thông Vận tải phải thực hiện tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Bộ GTVT sẽ đề xuất giải pháp giảm gánh nặng chi phí vận tải nội địa cho người dân và doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2016.