Ngoài việc giúp ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ, NHNN giúp cho tỷ giá trở nên cân bằng, tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu, tăng giá trị tiền đồng, lãi suất giảm, tạo điều kiện để tiếp tục tăng trưởng kinh tế và đạt được mục tiêu đã đề ra.