Mới đây, Coca-Cola bất ngờ loại bỏ chức danh CMO và đặt hoạt động tiếp thị dưới quyền của Giám đốc tăng trưởng (CGO).