Tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 1.917 triệu USD. Mức giải ngân này thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2014.