Những nỗ lực mới nhất để giải cứu TTCK của Trung Quốc đang khiến những nhà đầu tư ngoại rời xa thị trường này.