Trong những yếu tố đang khiến cho ngành chăn nuôi nước ta kém sức cạnh tranh, TĂCN đóng góp một phần không nhỏ.