Các chỉ số cơ bản của nền kinh tế như chỉ số tài chính, chỉ số giá nhập khẩu đầu vào cuối 2015 đều suy giảm cho thấy Việt Nam vừa trải qua một chu kỳ tăng trưởng ngắn hạn. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ đón vận hội tăng trưởng dài hạn...