Giá cao su được hỗ trợ bởi đà tăng của chứng khoán Nhật Bản và sự suy yếu của yên, mặc dù giao dịch thưa thớt, do thị trường Trung Quốc ngừng giao dịch để nghỉ lễ.