Những người ủng hộ toàn cầu hóa cho rằng, hội nhập là điều tốt, nhưng vẫn còn không ít người hoài nghi về điều này.