“Mỗi con người sinh ra đều có một sứ mệnh, người thành công là người hoàn thành được sứ mệnh của mình, làm cho nó sống mãi kể cả khi người đó không còn tồn tại nữa”.