Trung Quốc đã và đang thực hiện nhiều thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) với các doanh nghiệp nước ngoài trong vài năm gần đây. Bây giờ là lúc họ phải thanh toán hóa đơn.