FTH Capital đang dần hoàn thiện việc xây dựng hệ sinh thái để làm tăng giá trị của đồng tiền FTH này như tăng tính thanh khoản, đạ dạng hóa môi trường ứng dụng của nó.