Một trong những nội dung quan trọng của các FTA là cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của các Bên (nước thành viên FTA) cho nhau