Giới phân tích cho rằng trừ phi Elizabeth Holmes từ chức, thiết bị xét nghiệm mới được công khai và chứng nhận, Theranos mới có thể đứng vững.