Riêng VAMC đang nắm giữ 230.000 tỷ đồng nợ xấu, trong đó có rất nhiều các bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản nợ xấu đã mua từ ngân hàng sẽ được thanh lý.