Chính phủ kiến nghị Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.000.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chương trình là 120.000 tỷ đồng; lồng ghép với các chương trình, dự án khác 80.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 130.000 tỷ đồng, huy động các nguồn lực khác 670.000 tỷ đồng.