Lương bình quân năm 2015 của người lao động ước đạt 5,53 triệu đồng/người/tháng...