Số liệu mới nhất cho thấy nhà đầu tư đã đổ tiền vào các quỹ thị trường tiền tệ (được xem là tương đương với kênh tiền mặt) trong tuần qua, giúp kênh tài sản này được ưa chuộng hơn các quỹ đầu tư cổ phiếu và trái phiếu lần đầu tiên trong 25 năm.