Sự chủ động của các DN thủy sản cho thấy bức tranh chung trong việc thu hút vốn FDI vào nông nghiệp nói chung đã bắt đầu có nhiều mảng sáng.