Khuyến khích mô hình liên kết chuỗi để nông nghiệp có thể gia nhập TPP một cách hiệu quả.