Bốn ngành công nghiệp trọng yếu tại TPHCM tuy có sự tăng trưởng về lượng nhưng xét về chất, cấu trúc của ngành công nghiệp vẫn chưa bền vững và ngày càng bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.