Trần 0% đã hoàn thành sứ mệnh, cần đưa nó lên để lôi nguồn vốn lên cho mục tiêu mới.