Bên cạnh việc tán thành quy định các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phân phối thuốc ở Việt Nam, Ủy ban các vấn đề xã hội cho rằng dự luật Dược (sửa đổi) chưa làm rõ tiêu chí để đảm bảo tính khả thi đối với việc thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với thuốc thiết yếu.