Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố số liệu thống kê về một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đến cuối tháng 6/2015. Theo đó, đến cuối tháng 6/2015, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 6,6 triệu tỷ đồng.