Dư nợ của Chính phủ tăng từ 72 tỷ USD trong năm 2013 lên 86 tỷ USD trong năm 2014.