Từ đầu năm tới nay, vàng là tài sản tăng giá mạnh nhất trong số các loại hàng hóa cơ bản...