Theo Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016, Hà Nội sẽ tiến hành thu hồi 647 công trình, dự án với diện tích là 1.561 ha.