60 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 tại tỉnh Vinh Long