Dự án Khu dân cư Phi Long 5 bị thanh tra các nội dung như thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, hợp đồng góp vốn...