Đó là nhận định của Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành khi bàn về “Kịch bản và hành động của thị trường bất động sản năm 2016”. Ông cho rằng năm 2016 lạm phát có khuynh hướng gia tăng sẽ tác động đến dòng vốn đổ vào bất động sản.