Công ty chứng khoán VPBS đã công bố báo cáo cập nhật vĩ mô, phân tích tác động giảm giá đồng Rúp đối với nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp.