Việt Nam sẽ chứng kiến một loạt đợt niêm yết của các doanh nghiệp nhà nước, bước đi tượng trưng cho sự chuyển đổi của sang nền kinh tế thị trường.