Để doanh nghiệp (DN) có số liệu báo cáo chính xác cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể Hải quan địa phương và DN cách thức thực hiện báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.