Thủ tướng Tây Ban Nha từ chối đối thoại với người dân Catalan khi họ đòi quyền chính đáng như EU đã làm với Nam Tư.