Nên chăng cần chú trọng hơn việc tạo điều kiện cho DN trong nước vào các khu công nghiệp thuận lợi hơn.