Quy định mới buộc doanh nghiệp phải đưa hàng kiểm định chỉ cần nhập 1m vải hoặc một cái áo và quy định mới đang hành doanh nghiệp ra bã...