Đó là chuyện doanh nghiệp đảo vốn tay phải sang tay trái, đi kinh doanh ngân hàng...