Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng không được đối xử công bằng?...