Khoảng 90% doanh nghiệp nhập khẩu không bảo hiểm tỉ giá.