Đây đều là những doanh nghiệp có dư nợ ngoại tệ lớn cho đến thời điểm hiện tại.