Những bất cập về cơ chế là rào cản lớn nhất mà doanh nghiệp nêu ra, khiến họ khó tham gia các dự án theo hình thức đầu tư – kinh doanh – chuyển giao (BOT).