Cách tính năng suất lao động tức là lấy tổng số hàng hóa dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế chia cho lao động tham gia tạo ra GDP...