NHNN đã thành công trong việc áp dụng tỷ giá trung tâm linh hoạt, được điều chỉnh hàng ngày kết hợp với các nghiệp vụ mua bán theo kỳ hạn.